Handleiding aanvragen subsidie

Subsidieaanvragen moeten schriftelijk via een aanvraagformulier worden ingediend bij de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer. De aanvraag moet de hier onder 1 tot en met 5 genoemde informatie bevatten. Op grond hiervan kan OSA het project goed beoordelen en een advies uitbrengen. Houd de beschrijvingen echter beknopt. Uitvoerigheid dient de helderheid meestal niet.

OSA - Header handleiding

Stapsgewijs door de handleiding

1. Aanvragende plaatselijke personen en organisaties in Aalsmeer

 1. Naam, adres, telefoonnummer en banknummer, liefst ook e-mailadres en website van de aanvragende Aalsmeerse organisatie of plaatselijke rechtspersoon, waarmee de subsidieovereenkomst aangegaan wordt. Vermelding van de rechtspersoon. Met rechtspersoon wordt bedoeld de organisatie of groep (stichting, vereniging), of de individuele persoon, die gemachtigd is de subsidie-overeenkomst te ondertekenen.
 2. Naam, telefoonnummer en liefst e-mailadres en website van degene, die het contact met OSA onderhoudt.
 3. Algemene doelstellingen en beschrijving van de aanvragende organisatie.

2. Beschrijving van het project in het ontwikkelingsland

 1. Geef aan om welk land het gaat en wáár in dat land precies het project wordt gerealiseerd (sluit kopie van kaartjes van het land en de streek bij!).
 2. Geef de naam en beschrijving van de organisatie in het ontwikkelingsland, die voor de uitvoering van het project verantwoordelijk is. Sluit informatie materiaal bij van deze organisatie.
 3. Beschrijf de voorgeschiedenis en omstandigheden, die geleid hebben tot het voorgestelde project en de eventuele betrokkenheid daarbij van de aanvragende organisatie in Nederland. Sluit informatie materiaal van de organisatie bij.
 4. Beschrijf de korte-termijndoelstelling(en) van het project.
 5. Beschrijf de lange-termijndoelstelling(en) van het project.
 6. Beschrijf hoe het project mogelijk een bijdrage levert aan de verbetering van het armoedevraagstuk van de doelgroep en van de positie van vrouwen en kinderen. Geef aan wat de gevolgen van het project zijn voor het milieu. Geef aan wanneer het project in het ontwikkelingsland of het land in Midden- of Oost-Europa, (uitgezonderd zijn landen aangesloten bij de Europese Unie) van start zal gaan en hoeveel tijd naar verwachting gemoeid zal zijn met de uitvoering van het project.
 7. Beschrijf de concrete projectactiviteiten; waar nodig schetsen en bouwtekeningen als bijlage bijvoegen.
 8. Geef aan welke organisatie(s) verantwoordelijk is voor de exploitatie (dat wil zeggen het voortbestaan) van het project. Geef tevens aan op welke wijze de exploitatiekosten gefinancierd zullen worden. Vermeld eventuele toezeggingen van lokale, regionale of landelijke autoriteiten of organisaties in het ontwikkelingsland of land in Midden- of Oost-Europa, (uitgezonderd zijn landen aangesloten bij de Europese Unie).

3. Voorlichtingsactiviteiten in Aalsmeer

 1. Geef een beschrijving van de voorlichtingsactiviteiten, die u van plan bent in de gemeente Aalsmeer (en/of regio) te ondernemen.
 2. Welke groepen van de bevolking probeert u in het bijzonder met uw voorlichting te bereiken?
 3. Wanneer starten de voorlichtings-en inzamelingsactiviteiten en over welke periode strekken deze zich uit?
 4. Hoe worden publieksgroepen over de voortgang van het ontwikkelingsproject geïnformeerd?

4. Begroting

Voeg een gedetailleerde begroting van de kosten, waar nodig vergezeld van pro forma facturen, offertes, etcetera. In ieder geval moeten worden opgevoerd de investeringskosten (bedrag en toelichting), de uitvoeringskosten (bedrag en toelichting) en de transportkosten (bedrag en toelichting). Vergeet ter informatie ook niet de onderhoudskosten in de tijd na beëindiging van het project.

5. Dekkingsplan, waarin opgenomen:

 1. Bijdrage vanuit het ontwikkelingsland zelf (financiële bijdrage, menskracht, grond, opbrengst materialen, etc., etc,). Er moet sprake zijn van samenwerking.
 2. Verwachte opbrengst van de inzamelingsactie(s), met vermelding van plaats, data, werkwijze en resultaten.
 3. Gevraagde gemeentelijke bijdrage.
 4. Welke publicitaire acties u denkt te gaan ondernemen

6. Bijlagen

Aanvraagformulier OSA

Uitgekeerde subsidies via
OSA sinds 1983

€ Subsidie

Projecten

OSA - Footer Handen en Harten