Voorwaarden

Er is een aantal eisen, waaraan het project in het ontwikkelingsland moet voldoen:

A. Het project moet bijdragen aan een structurele verbetering van de levensomstandigheden (basisbehoeften) van de armste bevolkingsgroepen (doelgroep) en bijdragen aan hun maatschappelijke en economische verzelfstandiging.
B. Er moet sprake zijn van een concreet en afgebakend eindig project.
C. Het project moet in ruime mate door de doelgroep gedragen worden. Is dat bij de aanvang van het project niet het geval, dan zal deelname aan het project door de doelgroep, in ieder geval tijdens de looptijd van het project gestalte moeten krijgen.
D. Bij beëindiging van het project moet de doelgroep in staat zijn het project over te nemen en voort te zetten, dan wel te onderhouden.
E. De aanvrager is verantwoordelijk voor een eindrapportage na afloop van het uitgevoerde.
F. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook noodhulpactiviteiten voor financiering in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat er aan de ontvangende kant een structuur, bijvoorbeeld een lokale of internationale organisatie bestaat, die kan waarborgen dat het geld of de goederen op de bestemde plek aankomen.
G. De prioriteit van de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer ligt bij kinderen en vrouwen in achterstandsituaties. Ook aan de zorg voor het milieu wordt een groot belang toegekend.
H. Instemming van lokale autoriteiten in ontwikkelingslanden moet verkregen zijn vóór het project van start kan gaan.
I. Wanneer een projectaanvraag voorziet in onder meer aanschaf en/of verzending van apparaten, machines of goederen, dan moet rekening gehouden zijn met, en voorzien zijn in, eventuele reparatiemogelijkheden en onderhoudskosten ter plaatse.
J. Transportkosten van goederen uit Nederland naar een ontwikkelingsland vormen bij voorkeur een beperkt onderdeel van de totale projectkosten. Vergoeding voor transporten van personen of goederen naar landen buiten Europa, komt nooit in aanmerking. Slechts voor transport van goederen naar landen in Midden- en Oost-Europa (uitgezonderd zijn landen aangesloten bij de Europese Unie) bestaat de mogelijkheid tot een vergoeding van transportkosten voor goederen.
K. Een bijdrage aan fondsenwerving door andere subsidiegevers (bijvoorbeeld reeds door andere overheden gesubsidieerde mede-financierings-organisaties) wordt niet nog eens door de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer aangevuld.
L. Voorlichting (pers, presentatie, voorlichting op scholen e.d.) wordt door de subsidie-aanvrager verzorgd. Dit staat los van de mogelijkheid, die OSA soms biedt om het project te presenteren tijdens een publieks-voorlichtingsavond in het raadhuis.

Download

AANVRAAGFORMULIER (WORD)

Graag het formulier ingevuld terugsturen (voorzien van de benodigde bijlagen) naar ons postadres. Voor vragen kunt u terecht bij 'contact'.

Let op:
aanvragen kunnen uitsluitend SCHRIFTELIJK worden ingediend!