Financiële voorwaarden

De financiële voorwaarden zijn:

A. Voor het verkrijgen van de toegekende subsidie moeten worden ingediend:
    - Bankafschriften waaruit blijkt dat de fondsen daadwerkelijk zijn ingezameld en doorgestuurd.
    - Na afloop een financieel verslag in de vorm van uitgaven van de benodigde materialen in de vorm van rekeningen, bonnen en dergelijke.
Als deze genoemde bescheiden niet uiterlijk een jaar na datum van de inzameling door OSA zijn ontvangen, wordt aangenomen, dat er geen aanspraak meer op subsidie gemaakt wordt, dan wel kan OSA het reeds toegekende subsidiebedrag terugvorderen.
B. Er wordt geen voorschot op financiering van het project verstrekt. In geval van een meerjarenproject, vindt uitbetaling plaats in meerdere tranches. In dit geval wordt er een tussenrapportage gevraagd. Deze tussenrapportage moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de eindrapportage.
c. De afrekening van het project moet altijd in euro’s worden uitgedrukt.
D. Wijzigingen in aard en opzet of uitvoering van het project dienen ter goedkeuring aan OSA te worden voorgelegd.
 

Niet-subsidiabele kosten zijn:

A. Exploitatiekosten van een project, waaronder salarissen van aangesteld personeel. In deze kosten moet echter wel voorzien zijn.
B. Kosten van uitzending of reis- en verblijfkosten naar en in een ontwikkelingsland en ook reis- en verblijfkosten van personen uit ontwikkelingslanden voor verblijf in Nederland of andere niet-ontwikkelingslanden.
C. Kosten van medische of technische apparatuur, machines en goederen, die in Nederland worden aangeschaft, terwijl deze in het ontwikkelingsland of in de regio zelf te krijgen zijn of vervaardigd kunnen worden.
D. Projectkosten, die reeds uit andere begrotingsposten van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking worden (mede)gefinancierd, bijvoorbeeld door mede-financieringsorganisaties als OxfamNovib, Hivos, ICCO of Cordaid.
    - Uitzondering op deze regel is, wanneer een medefinancieringsorganisatie (MFO) het beheer over de fondsen heeft en specifiek het project alleen organisatorisch behartigt.
E. Projectkosten die niet ontwikkelingsrelevant zijn.
F. Plaatselijke huis-aan-huis-collecte

Download

AANVRAAGFORMULIER (WORD)

Graag het formulier ingevuld terugsturen (voorzien van de benodigde bijlagen) naar ons postadres. Voor vragen kunt u terecht bij 'contact'.

Let op:
aanvragen kunnen uitsluitend SCHRIFTELIJK worden ingediend!